HR
Praćenje pošiljaka
Show menu

Splošni pogoji

OPĆI UVJETI UPOTREBE INTERNET STRANICE PRAĆENJE POŠILJAKA ZA REGISTRIRANE KORISNIKE NA WWW.INTEREUROPA.HR

1. UPOTREBA I SADRŽAJ INTERNET STRANICE

Internet stranica »Praćenje pošiljaka« za registrirane korisnike na www.intereuropa.hr namijenjena je Intereuropinim komitentima (u nastavku Korisnik), koji se registriraju na internet stranici www.intereuropa.hr, prihvate Opće uvjete upotrebe internet stranice »Praćenje pošiljaka« za registrirane korisnike (u nastavku Opći uvjeti) i obavežu se da će stranicu upotrebljavati u skladu s tim Općim uvjetima i važećim zakonodavstvom.
Korisnik može na internet stranici upotrebljavati aplikaciju »Praćenje pošiljaka« i/ili  aplikaciju »Unos narudžbi«. Korisnik smije upotrebljavati aplikacije samo za vlastite potrebe i namjene te svoja prava korištenja ne smije prenijeti na treće osobe. Korisnik ne stječe vlasnička ni autorska prava na aplikaciji, već samo pravo njenog korištenja sukladno odredbama Općih uvjeta o upotrebi aplikacije »Praćenje pošiljaka« i »Unos narudžba« te pravilima korištenja koja su objavljena u priručniku odnosno u dopunama priručnika i drugih dokumenata koji su objavljeni na internet stranici www.intereuropa.hr ili ih Intereuropa dostavi Korisniku na drugi način.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

Registracija korisnika izvodi se ulazom preko mreže, gdje korisnik unese svoje podatke. Korisnik se obavezuje da su uneseni podaci istiniti i vjerodostojni. Izdavanje trećoj osobi je zabranjeno.
Korisnik dolazi do internet stranice korisničkim imenom i lozinkom koje sam unese kod registracije ili korisničkim imenom i lozinkom koje Korisniku dodjeli Intereuropa. Korisnik se obavezuje, da će pohraniti korisničko ime i lozinku kao poslovnu tajnu te da će ih upotrabljavati samo ovlaštene osobe Korisnika. Intereuropa može odmah, bez prethodne obavijesti, prekinuti Korisniku dostup do internet stranice ako ustanovi da dostup više nije potreban odnosno ako ukine mrežnu stranicu. Isto tako može prekinuti dostup do mrežne stranice ako ustanovi da je Korisnik ulazio i upotrebljavao mrežnu stranicu i aplikacije suprotno Općim uvjetima  te u slučaju ma kakvog postupka koji ugrožava informacijski sistem Intereurope.

3. PRIHVAĆANJE UVJETA

Ako Korisnik želi upotrebljavati našu internet stranicu, mora prihvatiti Opće uvjete. U slučaju neprihvaćanja istih, stranicu neće moći upotrebljavati. Korisnik prihvaća Opće uvjete prilikom potvrde kod registracije i upotrebom internet stranice. Podrazumijeva se da uvjeti za Korisnika važe za obje naše aplikacije (»Praćenje pošiljaka« i »Unos narudžbi«) od trenutka kad ih počne upotrebljavati.
Intereuropa zadržava pravo da bilo kada može promijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promijenjeni Opći uvjeti počinju važiti od dana kad su objavljeni na mrežnoj stranici www.intereuropa.hr. Upotrebom stranice nakon promjena Općih uvjeta, podrazumijeva se da je Korisnik suglasan s promijenjenim Općim uvjetima.

4. APLIKACIJA PRAĆENJA POŠILJAKA

»Praćenje pošiljaka« omogućava pregled kretanja pošiljaka za koje je organizacija prijevoza bila povjerena Intereuropi. Podaci o kretanju pošiljaka prosljeđuju se u obliku statusa koji se prilikom izvedbe pojedinačnih aktivnosti evidentiraju u informacijskom sistemu Intereurope. Korisnik u sistemu može potražiti podatke samo za svoje pošiljke.
U sistemu Intereurope svaki je Korisnik označen svojim jedinstvenim identifikacijskim brojem koji je kriterij prilikom prikazivanja rezultata. Sistem Korisniku prikaže samo one narudžbe u kojima je on bio naveden kao pošiljatelj, primatelj ili samo platitelj. Korisnik ne može vidjeti informacije o pošiljkama drugih korisnika s kojima nije bio ni u kakvoj  od navedenih pozicija.

5. APLIKACIJA UNOS NARUDŽBI

Korisnik direktno unosi narudžbe za otpremu onih pošiljaka, za koje je to ugovoreno s Intereuropom. Za naručivanje i izvođenje usluga u cijelosti se upotrebljavaju Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga »INTEREUROPA EXPRESS«.
Korisnik može dati narudžbe za sve pošiljke koje su u »Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »INTEREUROPA EXPRESS« navedene kao pošiljke, a koje Intereuropa preuzme na prijevoz. Narudžbe ne može poslati za one pošiljke koje su u »Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »INTEREUROPA EXPRESS« definirane kao pošiljke čiji je sadržaj zabranjen.
Ukoliko nije posebno dogovoreno, zadnji termin slanja narudžbe za preuzimanje pošiljaka je u 14,00 sati, a dostava se vrši u rokovima utvrđenim »Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »INTEREUROPA EXPRESS«.

6. USPEJŠNOST PREDAJE NARUDŽBE

Smatra se da je narudžba uspješno poslana u sistem i prihvaćena od Intereurope kad sistem dodijeli odgovarajući broj narudžbe i  pojavi se obavijest da je »Unos narudžbe« uspješan. Broj narudžbe je sastavljen od oznake NRHR i devet brojeva.
Intereuropa potvrđuje sve do 14,00 sati tekućeg radnog dana zaprimljene narudžbe tek kada korisnik u aplikaciji označi akciju »Šalji obavijest o zadnjoj narudžbi«.
Korisnik se obavezuje, da će pošiljke koje će Intereuropi predati na prijevoz opremiti naljepnicama, izrađenim po standardima Intereurope.
U slučaju teškoća s upotrebom informacijskog rješenja, Korisnik mora o tome bez odgode obavijestiti Intereuropu na e-mail webinfo@intereuropa.hr, a uz to i sve narudžbe za prijevoz svih pošiljaka Intereuropi dostaviti elektronskom poštom.
 

7. ODGOVORNOST INTEREUROPE

Intereuropa pridržava pravo promjene oblika internet stranice i razvoja aplikacija dodavanjem novih funkcionalnosti.
Intereuropa osigurava Korisniku tehničku i sadržajnu potporu koja  obuhvaća otklanjanje grešaka i smetnji te sva objašnjenja o djelovanju internet stranice odnosno aplikacija. Međusobna komunikacija obavlja se elektronskom poštom upućenom na e-mail webinfo@intereuropa.hr.
Intereuropa se obavezuje sve eventualne smetnje, ponajprije kod predaje narudžbi, otkloniti što prije odnosno odmah potražiti odgovarajuća rješenja koja će omogućiti nesmetano odvijanje radnog procesa. Korisnik se obavezuje u takvim slučajevima poslovati po uputama Intereurope. Pri tom se odgovornost Intereurope ograničava samo na djelovanje sistema Intereurope i njenih informacijskih rješenja, a ne i na djelovanje sistema Korisnika i njegovih informacijskih rješenja. Intereuropa ne preuzima nikakve odgovornosti za moguća nedjelovanja ili greške u djelovanju internetskih veza. 
Intereuropa brine za nesmetano djelovanje internetske stranice i nije odgovorna za sadržaj i ispravnost podataka koje Korisnik unese u sistem.
Ukoliko internet stranica sadrži poveznice s drugim internet stranicama, Intereuropa nije odgovorna za dostupnost tih stranica i njenih sadržaja.

8. PRAVNI RED

Na moguće sporove vezane uz upotrebu internet stranice primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

9. VALJANOST UVJETA

Opći uvjeti važe od 20. svibnja 2017 dalje.